ŘECKO - VELKÝ OKRUH - AUTOBUSEM

PODROBNÝ POZNÁVACÍ OKRUH 2024

Podrobný poznávací zájezd do Řecka nabízí možnost seznámit se s dlouhou historií této středomořské země, která nabízí četné antické památky (Athény, četné památky na Peloponésu, starobylá věštírna v Delfách), ale také památky křesťanské, kterým dominují zavěšené skalní kláštery v Meteoře.

Program zájezdu:

1.den - Odjezd z ČR v dopoledních hodinách.
2.den - SOLUŇ (UNESCO) - Příjezd do Makedonie, srdce starověké helénistické říše. Navštívíme SOLUŇ (UNESCO), druhé největší město Řecka - pobřežní promenáda, Galériův oblouk, Rotunda, byzantské kostely - Agios Dimítrios - největší kostel v zemi, Agía Sofia - připomínající tu v Istanbulu, Bílá věž - nejslavnější památka města.

Řecko - velký okruh - autobusem
ilustrační foto
 Řecko - velký okruh - autobusem
ilustrační foto

3.den - Pokračujeme kolem impozantních štítů pohoří OLYMP, kde dle bájí žil nejvyšší a nejmocnější řecký bůh Zeus, zastávka v údolí Tembi, zde se dle pověsti Apollón očistil po zabití netvora Pýthóna. Navštívíme komplex jedinečných klášterů METEORA (UNESCO), tyčících se na vrcholcích bizarních skalních útvarů. Návštěva několika ze šesti klášterů např: Varlaám, Megálo Metéoro, Ag. Nikoláou. Odjezd na ubytování.
4.den - Návštěva památníku u THERMOPHYL (Thermopylský průsmyk), připomínající slavnou bitvu mezi vojsky perského krále Xerxa I. s aliancí 31 řeckých městských států pod vedením Sparty. Starověké DELFY (UNESCO), dle antické mythologie zde byl střed světa – posvátný Apollónův okrsek: Svatá cesta, Apollónův chrám, Tholos – Athénin chrám. Pokračujeme ke klášteru OSIOS LOUKAS, zasvěcenému poustevníkovi a léčiteli sv. Lukáši, po architektonické stránce nejvýznamnější středověká stavba Řecka. Ubytování v Athénách.
5.den - Prohlídka ATHÉN (UNESCO), vč. světoznámé Akropole s kolosálním Parthenónem či Erechtheionem a přilehlými archeologickými památkami a muzei – divadlo Héroda Attica, chrám Athény Niké, Dionýsovo divadlo, Propylaje, Beuléova brána, Archeologické muzeum. Procházka uličkami čtvrti Pláka – historické jádro Athén, největší chrám v Řecku – chrám Dia Olympského, Hadrianův oblouk, starý olympijský stadion. Návrat na ubytování.
6.den - Odjezd na poloostrov PELOPONÉS "kolébka civilizace". Jak jinak bychom mohli nazvat tuto oblast, kde se nachází tak slavná místa počátků vyspělé společnosti jako Sparta, Mykény, Korint nebo Olympie? Navštívíme archeologický areál starověkého KORINTU se zbytky chrámů (Apollónův chrám, Lechaionská cesta, Octavin chrám, Odeion). EPIDAUROS (UNESCO) - posvátný okrsek boha lékařství Asklépia s největším divadlem v Řecku. Starobylé MYKÉNY (UNESCO) – významné centrum ranné řecké kultury, opevněný palácový komplex s proslulou Lví bránou, Královský palác, Átreovoa pokladnice, šachtové hroby z 16. stol. př. n. l. - na archeologickém průzkumu se podílel legendární objevitel Tróje Heinrich Schliemann. Ubytování v přímořském letovisku.
7.den - Pobyt u moře, individuální volno, letovisko Tolo. V ranních hodinách návštěva elegantního NAFPLIA, mramorem dlážděné chodníky, pevnost Palamidi, malebný přístav. Návrat na ubytování.
8.den - Ráno odjedeme do významného antického města – starověké SPARTY, která patřila k nejmocnějším městským státům Řecka. Jen několik kilometrů od Sparty navštívíme architektonický skvost byzantského stylu – areál MYSTRA (UNESCO), prohlídka opevnění s hradem, bohatě zdobených kostelů, klášterů a dalších budov, které náležely tehdejšímu osídlení. Projedeme krásnou přírodou POHOŘÍ TAYGET na ubytování v oblasti Olympie.
9.den - Starověká OLYMPIE (UNESCO), posvátný okrsek náboženství a sportu. Olympie není jen dějištěm slavných olympijských her se stadiónem, ale také svatým okrskem se zbytky Diova chrámu, kde byl jeden ze sedmi divů světa – socha boha Dia, Archeologické muzeum – jedno z nejbohatších a nejhezčích v celém Řecku. V pozdních odpoledních hodinách nalodění v Patrasu na trajekt do Itálie.
10.den - Plavba Středozemním mořem, kolem 14:00 hod. vylodění v Itálii, odjezd domů.
11.den - Příjezd do ČR v časných ranních hodinách.

Číslo zájezdu Termín Cena Odjezd
247-01 15.05. - 25.05.2024 18 390 Kč Odjezd též Hradec Králové, Pardubice, Brno.
247-02 29.05. - 08.06.2024 18 390 Kč Odjezd též Hradec Králové, Pardubice, Brno.
247-03 09.10. - 19.10.2024 18 390 Kč Odjezd též Hradec Králové, Pardubice, Brno.

Cena zahrnuje:

dopravu klimatizovaným autobusem, trajekt z Řecka Patras - Ancona (polohovací sedadla), 7x ubytování v hotelu (dvoulůžkové pokoje s příslušenstvím), 7x polopenzi, výlety dle programu, průvodce.

Cena nezahrnuje:

pobytovou taxu (splatná na místě).

Příplatky:

pojištění léčebných výloh a storna (příplatek: 495 Kč), lůžko ve 4lůžkové kabině na trajektu (příplatek: 600 Kč), 1/1 pokoj - zde povinný při nedoobsazení (příplatek: 4550 Kč).

ŘECKO - VELKÝ OKRUH - ZPĚT LETECKY

PODROBNÝ POZNÁVACÍ OKRUH 2024

Podrobný poznávací zájezd do Řecka nabízí možnost seznámit se s dlouhou historií této středomořské země, která nabízí četné antické památky (Athény, četné památky na Peloponésu, starobylá věštírna v Delfách), ale také památky křesťanské, kterým dominují zavěšené skalní kláštery v Meteoře. Zpáteční cestu si zkrátíte letecky z Athén.

Program zájezdu:

1.den - Odjezd z ČR v dopoledních hodinách směr Maďarsko.
2.den - SOLUŇ (UNESCO) - Příjezd do Makedonie, srdce starověké helénistické říše. Navštívíme SOLUŇ (UNESCO), druhé největší město Řecka - pobřežní promenáda, Galériův oblouk, Rotunda, byzantské kostely - Agios Dimítrios - největší kostel v zemi, Agía Sofia - připomínající tu v Istanbulu, Bílá věž - nejslavnější památka města.

Řecko - velký okruh - zpět letecky
ilustrační foto
 Řecko - velký okruh - zpět letecky
ilustrační foto

3.den - Pokračujeme kolem impozantních štítů pohoří OLYMP, kde dle bájí žil nejvyšší a nejmocnější řecký bůh Zeus, zastávka v údolí Tembi, zde se dle pověsti Apollón očistil po zabití netvora Pýthóna. Navštívíme komplex jedinečných klášterů METEORA (UNESCO), tyčících se na vrcholcích bizarních skalních útvarů. Návštěva několika ze šesti klášterů např: Varlaám, Megálo Metéoro, Ag. Nikoláou. Odjezd na ubytování.
4.den - Návštěva památníku u THERMOPHYL (Thermopylský průsmyk), připomínající slavnou bitvu mezi vojsky perského krále Xerxa I. s aliancí 31 řeckých městských států pod vedením Sparty. Starověké DELFY (UNESCO), dle antické mythologie zde byl střed světa – posvátný Apollónův okrsek: Svatá cesta, Apollónův chrám, Tholos – Athénin chrám. Pokračujeme ke klášteru OSIOS LOUKAS, zasvěcenému poustevníkovi a léčiteli sv. Lukáši, po architektonické stránce nejvýznamnější středověká stavba Řecka. Ubytování v Athénách.
5.den - Prohlídka ATHÉN (UNESCO), vč. světoznámé Akropole s kolosálním Parthenónem či Erechtheionem a přilehlými archeologickými památkami a muzei – divadlo Héroda Attica, chrám Athény Niké, Dionýsovo divadlo, Propylaje, Beuléova brána, Archeologické muzeum. Procházka uličkami čtvrti Pláka – historické jádro Athén, největší chrám v Řecku – chrám Dia Olympského, Hadrianův oblouk, starý olympijský stadion. Návrat na ubytování.
6.den - Odjezd na poloostrov PELOPONÉS "kolébka civilizace". Jak jinak bychom mohli nazvat tuto oblast, kde se nachází tak slavná místa počátků vyspělé společnosti jako Sparta, Mykény, Korint nebo Olympie? Navštívíme archeologický areál starověkého KORINTU se zbytky chrámů (Apollónův chrám, Lechaionská cesta, Octavin chrám, Odeion). EPIDAUROS (UNESCO) - posvátný okrsek boha lékařství Asklépia s největším divadlem v Řecku. Starobylé MYKÉNY (UNESCO) – významné centrum ranné řecké kultury, opevněný palácový komplex s proslulou Lví bránou, Královský palác, Átreovoa pokladnice, šachtové hroby z 16. stol. př. n. l. - na archeologickém průzkumu se podílel legendární objevitel Tróje Heinrich Schliemann. Ubytování v přímořském letovisku.
7.den - Pobyt u moře, individuální volno, letovisko Tolo. V ranních hodinách návštěva elegantního NAFPLIA, mramorem dlážděné chodníky, pevnost Palamidi, malebný přístav. Návrat na ubytování.
8.den - Ráno odjedeme do významného antického města – starověké SPARTY, která patřila k nejmocnějším městským státům Řecka. Jen několik kilometrů od Sparty navštívíme architektonický skvost byzantského stylu – areál MYSTRA (UNESCO), prohlídka opevnění s hradem, bohatě zdobených kostelů, klášterů a dalších budov, které náležely tehdejšímu osídlení. Projedeme krásnou přírodou POHOŘÍ TAYGETOS na ubytování v oblasti Olympie.
9.den - Starověká OLYMPIE (UNESCO), posvátný okrsek náboženství a sportu. Olympie není jen dějištěm slavných olympijských her se stadiónem, ale také svatým okrskem se zbytky Diova chrámu, kde byl jeden ze sedmi divů světa – socha boha Dia, Archeologické muzeum – jedno z nejbohatších a nejhezčích v celém Řecku. V podvečer transfer z Patrasu do Athén . Ubytování v Athénách.
10.den - Snídaně a dle let. řádu transfer na letiště a odlet do ČR.

Číslo zájezdu Termín Cena Odjezd
250-02 29.05. - 07.06.2024 27 990 Kč Pouze při cestě tam odjezd též Pardubice, Hradec Králové a Brno.

Cena zahrnuje:

8x ubytování v hotelu (dvoulůžkové pokoje s příslušenstvím), 7x polopenzi + 1x snídani v Athénách, dopravu klimatizovaným autobusem, výlety dle programu, leteckou dopravu Athény - Praha vč. let. tax, průvodce.

Cena nezahrnuje:

pobytovou taxu (splatná na místě).

Příplatky:

1/1 pokoj - zde povinný při nedoobsazení (příplatek: 5450 Kč), pojištění léčebných výloh a storna do 65 000 Kč (příplatek: 770 Kč).

ŘECKO - VELKÝ OKRUH - LETECKY

PODROBNÝ POZNÁVACÍ OKRUH 2024

Podrobný poznávací zájezd do Řecka seznamuje účastníky s mnoha nejen antickými památkami této středomořské země. Rozhodně zaujme hlavní město Athény se slavnou Akropolí a mnoho starověkých památek na Peloponésu. Romantiky nadchnou také skalní "zavěšené" kláštery Meteora nebo nádherně umístěná starověká věštírna v Delfách.

Program zájezdu:

1.den - Odlet do Soluně (z Prahy nebo z Vídně). Dle letového řádu připojení ke skupině a dle časových možností krátká prohlídka významných památek města SOLUŇ (UNESCO), druhého největšího města Řecka. Ubytování v Soluni .
2.den - Pokračujeme kolem impozantních štítů pohoří OLYMP, kde dle bájí žil nejvyšší a nejmocnější řecký bůh Zeus, zastávka v údolí Tembi, zde se dle pověsti Apollón očistil po zabití netvora Pýthóna. Navštívíme komplex jedinečných klášterů METEORA (UNESCO), tyčících se na vrcholcích bizarních skalních útvarů. Při pohledu na kláštery a při myšlence, jak vůbec před 600 lety byli lidé schopni něco tak monstrózního postavit, se nám zatají dech. Návštěva několika z 6 klášterů např: Varlaám, Megálo Metéoro, Ag. Nikoláou. Odjezd na ubytování.

Řecko - velký okruh - letecky
ilustrační foto
 Řecko - velký okruh - letecky
ilustrační foto

3.den - Návštěva památníku u THERMOPHYL (Thermopylský průsmyk), připomínající slavnou bitvu mezi vojsky perského krále Xerxa I. s aliancí 31 řeckých městských států pod vedením Sparty. Starověké DELFY (UNESCO), dle antické mythologie zde byl střed světa – posvátný Apollónův okrsek: Svatá cesta, Apollónův chrám, Tholos – Athénin chrám. Pokračujeme ke klášteru OSIOS LOUKAS, zasvěcenému poustevníkovi a léčiteli sv. Lukáši, po architektonické stránce nejvýznamnější středověká stavba Řecka. Ubytování v Athénách .
4.den - Prohlídka ATHÉN (UNESCO), vč. světoznámé Akropole s kolosálním Parthenónem či Erechtheionem a přilehlými archeologickými památkami a muzei – divadlo Héroda Attica, chrám Athény Niké, Dionýsovo divadlo, Propylaje, Beuléova brána, Archeologické muzeum. Procházka uličkami čtvrti Pláka – historické jádro Athén, největší chrám v Řecku – chrám Dia Olympského, Hadrianův oblouk, starý olympijský stadion. Návrat na ubytování.
5.den - Odjezd na poloostrov PELOPONÉS "kolébka civilizace". Jak jinak bychom mohli nazvat tuto oblast, kde se nachází tak slavná místa počátků vyspělé společnosti jako Sparta, Mykény, Korint nebo Olympie? Navštívíme archeologický areál starověkého KORINTU se zbytky chrámů (Apollónův chrám, Lechaionská cesta, Octavin chrám, Odeion). EPIDAUROS (UNESCO) - posvátný okrsek boha lékařství Asklépia s největším divadlem v Řecku. Starobylé MYKÉNY (UNESCO) – významné centrum ranné řecké kultury, opevněný palácový komplex s proslulou Lví bránou, Královský palác, Átreovoa pokladnice, šachtové hroby z 16. stol. př. n. l. - na archeologickém průzkumu se podílel legendární objevitel Tróje Heinrich Schliemann. Ubytování v přímořském letovisku.
6.den - Pobyt u moře, individuální volno, letovisko Tolo. V ranních hodinách návštěva elegantního NAFPLIA , mramorem dlážděné chodníky, pevnost Palamidi, malebný přístav. Návrat na ubytování. 7. den: Ráno odjedeme do významného antického města – starověké SPARTY, která patřila k nejmocnějším městským státům Řecka. Jen několik kilometrů od Sparty navštívíme architektonický skvost byzantského stylu – areál MYSTRA (UNESCO), prohlídka opevnění s hradem, bohatě zdobených kostelů, klášterů a dalších budov, které náležely tehdejšímu osídlení. Projedeme krásnou přírodou POHOŘÍ TAYGET na ubytování v oblasti Olympie.
7.den - Ráno odjedeme do významného antického města – starověké SPARTY, která patřila k nejmocnějším městským státům Řecka. Jen několik kilometrů od Sparty navštívíme architektonický skvost byzantského stylu – areál MYSTRA (UNESCO), prohlídka opevnění s hradem, bohatě zdobených kostelů, klášterů a dalších budov, které náležely tehdejšímu osídlení. Projedeme krásnou přírodou POHOŘÍ TAYGETOS na ubytování v oblasti Olympie.
8.den - Starověká OLYMPIE (UNESCO), posvátný okrsek náboženství a sportu. Olympie není jen dějištěm slavných olympijských her se stadiónem, ale také svatým okrskem se zbytky Diova chrámu, kde byl jeden ze sedmi divů světa – socha boha Dia, Archeologické muzeum – jedno z nejbohatších a nejhezčích v celém Řecku. V podvečer transfer z Patrasu do Athén . Ubytování v Athénách .
9.den - Snídaně a dle let. řádu transfer na letiště a odlet do ČR.

Číslo zájezdu Termín Cena Odjezd

Cena zahrnuje:

letecká doprava Praha nebo Vídeň (svoz do Vídně bude zajištěn) dle letového řádu do Soluně vč. tax, letecká doprava Athény - Praha vč. tax, dopravu klimatizovaným autobusem po Řecku, transfery z / na letiště, 8x ubytování v hotelu (2lůžkové pokoje s vl. příslušenstvím), 7x polopenze + 1x snídaně v Athénách, výlety dle programu, průvodce.

Cena nezahrnuje:

pobytovou taxu (splatná na místě), vstupné.

Příplatky:

pojištění léčebných výloh a rozšířeného storna do 45 000 Kč (příplatek: 725 Kč), 1/1 pokoj povinný (na vyžádání v CK) (příplatek: 5450 Kč).

Na našich pomocných webových stránkách Info Korfu najdete mnoho zajímavostí, informací o historii, památkách i přírodě malebného ostrova Korfu.