LONDÝN A PERLY KRÁLOVSKÉ ANGLIE

KRÁTKODOBÝ POZNÁVACÍ ZÁJEZD

Pojeďte s námi poznávat nejen Londýn, jedno z nejpůsobivějších hlavních měst na světě, ale i monumenty a památky jihozápadně od metropole. Navštívíme královský Windsor, Salisbury, ztělesňující mnohé ze staré dobré Anglie či pravěký monument Stonehenge.

Program zájezdu:

1.den - V odpoledních hodinách odjezd z ČR.
2.den - LONDÝN , první část prohlídky britské metropole. Návštěva čtvrti Westminster, přes Westminter Bridge k budově Parlamentu (UNESCO), kolem Westminsterského opatství (UNESCO) na vládní třídu Whitehall. Projdeme kolem sídla premiéra Downing Street a Horse Guards na působivé Trafalgarské náměstí, živý West End, Čínská čtvrť a Picadilly Circus, přes Green Park k Buckinghamskému paláci. Odpoledne možnost návštěvy Národní Galerie, Londýnského oka aj.

Londýn a perly královské Anglie
ilustrační foto
 Londýn a perly královské Anglie
ilustrační foto

3.den - WINDSOR - zámek, který již téměř tisíc let slouží jako sídlo britských králů a královen. Po poledni navštívíme město SALISBURY. Projdeme se jeho historickým centrem a prohlédneme si nejslavnější místní stavbu, úchvatnou gotickou katedrálu. Přejedeme ke STONEHENGE (UNESCO), nejslavnějšímu pravěkému monumentu v Evropě.
4.den - Druhá část prohlídky LONDÝNA . Návštěva pevnosti Tower (UNESCO), která mezi svými zdmi ukrývá expozici britských korunovačních klenotů, most Tower Bridge, levobřežní čtvrť Southwark, barokní katedrála sv. Pavla. V podvečerních hodinách se přesuneme do Královské čtvrti Greenwich. Program zakončíme u Královské observatoře, s jedinečným panoramatickým výhledem na Londýn.
5.den - Příjezd do ČR v odpoledních hodinách.

Číslo zájezdu Termín Cena Odjezd

Připravujeme

Cena zahrnuje:

dopravu lux. klimatizovaným busem, přejezd kanálu La Manche (trajekt/Eurotunel), 2x ubytování v hotelu - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím, 2x snídani, průvodce.

Příplatky:

pojištění léčebných výloh a storna (příplatek: 180 Kč), Stonehenge (rezervace nutná min. 10 dní před odjezdem předem v CK) - dospělí (příplatek: 550 Kč), Stonehenge (rezervace nutná min. 10 dní před odjezdem předem v CK) - děti do 15 let (příplatek: 300 Kč), Stonehenge (rezervace nutná min. 10 dní před odjezdem předem v CK) - studenti a osoby nad 60 let (příplatek: 450 Kč), 1/1 pokoj - zde povinný při nedoobsazení (příplatek: 2000 Kč).


Chcete-li si před zájezdem přečíst zajímavosti o Londýnu, navštivte naše pomocné stránky Info Londýn. Další místa Anglie jsou popsána na našich dalších webech Info Anglie a Info Anglie 2. Souhrnné zájezdy do Londýna najdete i na stránkách Londýn-zájezdy.