KYKLADSKÉ OSTROVY PAROS A SANTORINI

POBYTOVÝ ZÁJEZD S VÝLETY 2023

Pobyt na mramorovém ostrově Paros je určen romantickým duším, které láká pohádkové prostředí řeckých ostrovů. Jeho návštěvou pochopíme, proč je tento odlehlý kout Evropy označován za svět snů. Pokud nás omrzí odpočinek na pláži ostrova Paros, můžeme se vydat na procházky bílými kubistickými městečky a vystoupit na vyhlídky obklopené mořem a řetězcem dalších ostrovů. Lodní výlety nás zavedou na vyhlášená místa Kykladského souostroví: na domnělou Atlantidu Santorin s fantastickou kalderou, na Délos se zachovalým antickým velkoměstem, na vyhlášený Mykonos nebo největší Naxos. Protože vstupní bránou do světa Kykladských ostrovů bude Iráklio na Krétě, můžeme nahlédnout i do tajů minojské kultury.

Program zájezdu:

1.den - Dle let. řádu odlet s průvodcem na OSTROV MYKONOS , jehož hlavní město je z celých Kyklad nejkrásnější, transfer do hotelu.
2.den - Pobyt u moře, fakultativně přejezd na posvátný antický OSTROV DÉLOS (UNESCO) s množstvím starověkých památek.

Kykladské ostrovy Paros a Santorini
ilustrační foto
 Kykladské ostrovy Paros a Santorini
ilustrační foto

3.den - Přeplujeme na OSTROV PAROS , centrum Kykladských ostrovů, transfer na ubytování do letoviska PARIKIA, které je zároveň hlavním městem ostrova. Upravené bílé městečko nabízí obchůdky, taverny, půjčovny kol, skútrů a aut. Koupání na písečné pláži a v podvečer procházka uličkami Parikie s typickou modrobílou kykladskou architekturou a snad nejzajímavějším kostelem Kykladských ostrovů .
4.den - Pobyt u moře. variantně výlet místním busem po ostrově PAROS, pitoreskní rybářské městečko NAUSSA s vyhlášenými plážemi, vnitrozemská civilizací nezasažená vesnice LEFKES a mramorové lomy.
5.den - Pobyt u moře, fakultativně výlet na nedaleký OSTROV NAXOS , největší a nejúrodnější z kykladských ostrovů. Mezi nejkrásnější místa na ostrově patří hlavní město Chora, z něhož vybíhá hráz spojující Naxos s malým ostrůvkem Palatia, na němž se dochovaly zbytky starověkého Apollónova chrámu, kde podle pověsti zanechal Theseus Ariadnu cestou z Kréty. Po procházce uličkami hlavního města možnost koupání na pláži.
6.den - Pobyt u moře, pro zájemce polodenní fakult. lodní výlet na nedaleký ostrůvek ANTIPAROS s proslulou krasovou jeskyní a středověkou pevností kastro, která sloužila benátským obchodníkům jako obranná pevnost proti pirátům.
7.den - Pobyt u moře, relaxace, individuální volno, nákup suvenýrů – rozloučení s ostrovem.
8.den - Po snídani přeplujeme lodí na OSTROV SANTORINI . Transfer z přístavu na ubytování v Perisse, koupání na černé pláži.
9.den - Pobyt u moře, fakultativně celodenní výlet s prohlídkou santorinské metropole FIRY, fantastické výhledy na kalderu, bílá architektura na temném vulkánu. Z historického přístavu Scala pokračujeme lodí ke kráteru sopky a kaldeře, výstup s možností koupání v teplých pramenech, krásné západy slunce v OIA.
10.den - Pobyt u moře, variantně dopoledne prohlídka starověké THÉRY. Fakult. výlet do starověkého minojského města AKROTIRI, možnost navštívit Červenou pláž s převážně červeným lávovým pískem a drobnými kamínky prohlídka města PYRGOS.
11.den - Dle let. řádu pobyt u moře, transfer na letiště a odlet s průvodcem do Prahy/Vídně.

Číslo zájezdu Termín Cena Odjezd
152-01 16.09. - 26.09.2023 34 990 Kč

Cena zahrnuje:

let. přepravu Praha/Vídeň - Mykonos, Santorini – Praha/Vídeň (v případě letu z/do Vídně transfer ev. jízdenka z/do místa nástupu)let. taxy a poplatky, v případě odletu z Vídně bude zajištěn transfer na / z letiště ve Vídni, transfery z/na hotel, lodní doprava na ostrovy Santorini a Paros, 10x ubytování v hotelu se snídaní – 2lůžk. pokoje s příslušenstvím (2x Mykonos, 3x na Santorini, 5x hotel/aparthotel na Parosu), průvodce.

Cena nezahrnuje:

Cena nezahrnuje pobytovou taxu (platí se na místě)..

Příplatky:

pojištění léčebných výloh a storna do 45 000 Kč (příplatek: 740 Kč), 1/1 pokoj - povinný při nedoobsazení (příplatek: 7500 Kč).


Mnoho zajímavostí a informací o ostrově Kréta nejdete na našich stránkách Info Kréta. Vaši pozornost jistě upoutají starobylé mínojské stavby paláců v Knossu nebo Faistu, ale také nádherná krétská příroda, náhorní planina Lassithi s mnoha větrnými mlýny a stará přístavní města s četnými benátskými stavbami. Právě informace o těchto místech a mnoho dalšího se na našich stránkách nachází.